Samui IT FORUM 2014

สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดงาน Samui IT Forum 2014 ซึ่งกําหนดให้มีกิจกรรมการเสวนา และจัดการเจรจาธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ใช้ ICT ภาคใต้ เสริมสร้างและพัฒนาช่องทางการตลาดในภาคใต้ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สร้างเครือข่ายความความสัมพันธ์กับองค์กรและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมหลัก พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสามารถผลิตซอฟต์ แวร์หรือบริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนําซอฟต์แวร์ไปใช้งานในอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจของประเทศ กําหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 18.30 น. ณ โรงแรมโนรา บุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสํารองที่นั่งได้ที่ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต โทร. 076-680-351 E-mail: samuiforum@gmail.com หรือที่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย โทร. 077-426-932 ผู้เข้าร่วมสามารถลุ้นรับ iPad mini ได้ภายในงาน ทั้งนี้ผู้สํารองที่นั่ง 70 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็น Power Bank