การเลือกตั้งรูปแบบใหม่

ผมอยากเสนอวิธีการนำเสนอการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำได้จริงในสภาพปัจจุบัน หรืออนาคตหรือไม่ แต่ผมคิดอย่างนั้นจริง ๆ ครับ ขณะนี้การเลือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีด้วยกัน 2 ประเำภทคือ การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ซึ่งมี สส. รวมทั้งสิ้น 375 คน การเลือกตั้งแบบบัญชี รายชื่อ ซึ่งมี สส. รวมทั้งสิ้น 125 คน สิ่งที่ผมต้องการที่จะเสนออยากให้มีการเืลือกตั้งแบบแบ่งเขต(เศรษฐกิจ) กล่าวคือ การแบ่งเขตจากแต่เิดิมที่มีการกำหนดจำนวนประชากรต่อจำนวน สส. ให้เปลี่ยนเป็น งบประมาณต่างๆ ที่จังหวัดนำส่งรัฐ มาเป็นกำหนดปริมาณ สส. ในเขตนั้น ๆ เช่น จังหวัด ก.ไก่ เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่มีประชากรตามทะเบียนราษฏร์ 3 แสนคน ประชากรแฝง 6 แสนคน แต่มีผู้ที่สามารถออกเสียงได้เพีนง 2 แสนกว่าคน นำส่งภาษีให้รัฐ ปีละ 50,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้จังหวัด ก. […]