Phuket Digital Pitch 2015

banner

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) สาขาภูเก็ตได้จัดโครงการกิจกรรมทางการตลาดและการเจรจาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ โดยแบ่งกิจกรรมย่อยในโครงการออกเป็น ๓ กิจกรรมคือ (๑) กิจกรรมอบรมผู้พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ (Business Camp for Digital Studio 2015) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการทั้งในส่วนภาคการท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ และเป็นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล (๒) กิจกรรมการประกวดชิ้นงานดิจิทัลคอนเทนต์ (Phuket Digital Tourism 2015) และ (๓) กิจกรรมสัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานดิจิตัลคอนเทนต์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว (Phuket Digital Tourism 2015) เพื่อรับทุนการดำเนินงานมูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมการอบรมในเรื่องพื้นฐานธุรกิจท่องเที่ยว โดยสามารถส่งผู้เข้ารับการอบรมได้หน่วยงานละ ๒ ท่าน ตามกำหนดการอบรมที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต หรือ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@abyte.co.th
ท่านสามารถประสานงานรายละเอียดการอบรมได้ที่คุณทิธิติ ถนอมศักดิ์ (๐๘๖-๙๙๘๖๕๕๔) หรือที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต