ซิป้าจับมือ ๔ สมาคมธุรกิจหลักภูเก็ต ดันดิจิทัลคอนเทนต์จับกลุ่มลูกค้า

ซิป้าจับมือ ๔ สมาคมธุรกิจหลักภูเก็ต ดันดิจิทัลคอนเทนต์จับกลุ่มลูกค้า ภูเก็ต ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต และสมาคมสปา จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอบรมผู้พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘ (Business Camp for Digital Studio 2015) นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “SIPA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำดิจิทัลคอนเทนต์มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเป็นการสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการตลาดและการเจรจาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ภาคใต้ขึ้น โดยโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรม ๓ ส่วนสำคัญคือ การอบรมเตรียมความพร้อมให้นักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ การประกวดชิ้นงานดิจิทัลคอนเทนต์ และการสัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมจะมีสิทธิส่งชิ้นงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยชิ้นงานที่ผ่านการคัดเลือกจะมอบให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป” นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย […]

Phuket Digital Pitch 2015

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) สาขาภูเก็ตได้จัดโครงการกิจกรรมทางการตลาดและการเจรจาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ โดยแบ่งกิจกรรมย่อยในโครงการออกเป็น ๓ กิจกรรมคือ (๑) กิจกรรมอบรมผู้พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ (Business Camp for Digital Studio 2015) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการทั้งในส่วนภาคการท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ และเป็นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล (๒) กิจกรรมการประกวดชิ้นงานดิจิทัลคอนเทนต์ (Phuket Digital Tourism 2015) และ (๓) กิจกรรมสัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานดิจิตัลคอนเทนต์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว (Phuket Digital Tourism 2015) เพื่อรับทุนการดำเนินงานมูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมการอบรมในเรื่องพื้นฐานธุรกิจท่องเที่ยว โดยสามารถส่งผู้เข้ารับการอบรมได้หน่วยงานละ ๒ ท่าน ตามกำหนดการอบรมที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต หรือ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@abyte.co.th ท่านสามารถประสานงานรายละเอียดการอบรมได้ที่คุณทิธิติ ถนอมศักดิ์ (๐๘๖-๙๙๘๖๕๕๔) หรือที่ […]