ซิป้า ผนึกกำลังพันธมิตรเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

_AUD3195

ภูเก็ต 24 เมษายน 2558 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วามือ ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน – ด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

_AUD3154

นางจีราวรรณ​ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA กล่าวว่า นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นนโยบายสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ทั้งเศรษฐกิจ และสังคม การขับเคลื่อนเข้าเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อ Digital Technology ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ตอบสอนงในการยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพบริการโดยรวม

แนวทางการขับเคลื่อน มีกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 เรื่องดังนี้

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)
  2. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยี (Soft Infrastructure)
  3. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure)
  4. การส่งเสริมและการสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion)
  5. ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยาการความรู้ (Digital Society)

สำหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจะตรงกับยุทธศาสตร์ในข้อที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ทำรายได้มากกว่า 2 ล้านล้านบาท และเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมในการนำ Digital Technology ไปใช้เพื่อเพ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรม ทั้งผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวเอง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ที่จะได้รับบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อ Technology เพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

พลเอก โสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ SIPA กล่าวว่า SIPA ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรที่สำคัญในการส่งเสริมการใช้งาน ดิจิทัลเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในการให้บริการและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวม

SIPA ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน – ด้านการท่องเที่ยว” รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัลเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเน้นผู้ประกอบการขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก และสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน

นอกจากนี้ SIPA จะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการผลักดับเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีโครงการร่วมดำเนินการ ดังนี้ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงการร่วมพัฒนาและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Thailand Tourism Platform โครงการส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย และโครงการส่งเสริม Global Tourism Digital Marketing เพื่อผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลแบบทวีคูณ

การร่วมมือกับพันธมิตรในครั้งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมท่องทเี่ยวตามนโยบาย Digital Economy ของประเทศ

รศ.ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย และ SIPA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ให้มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านซอฟต์แวร์ตามอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหลักของไทย และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน – ด้านการท่งอทเี่ยว ภายในอาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน)

การสนับสนุนในครั้งนี้จะสามารถตอบโจทย์ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลได้แบบเชิงรุก ตลอดจนส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สทท. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำ Digital Technology มาใช้เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จึงร่วมมือกับ SIPA ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการ สมาคม ที่เป็นสมาชิก เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแรงส่งในการทำ Digital Marketing ร่วมพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริม Platform for Tourism และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยวใหม่ ๆ และส่งเสริมให้เกิดการใช้งานซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

ลงนามด้วย The Signature for iPAD
ลงนามด้วย The Signature for iPAD

การสนับสนุนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโต โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นผู้ประกอบการหลักของประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ในท้ายที่สุด SIPA คาดว่าจากการผลึกกำลังความร่วมมือกับหน่อยงานพันธมิตร จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่า 2 ล้านล้าน บาท เป็นจริงได้ภายใน 1 ปี เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และเกิดการพัมนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย รวมถึงนวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจัง

_AUD3209

*********************************************************************************************************

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก >> https://www.facebook.com/aud.chu.3?fref=ts